Horúca linka

Aj vaši účtovníci sa trápia s 10-percentnou DPH?

Dlho sa volalo po tom, aby sa slovenský turizmus stal konkurencieschopný aj prostredníctvom rozumnejšej sadzby DPH. Konečne sa to s úderom silvestrovsko-novoročnej polnoci ´22-´23 stalo realitou. Ale kým kedysi, najmä v časoch hojnosti, malo zníženie DPH viesť k uvoľneniu prostriedkov na vyššie mzdy, lepšie odmeny, častejšie školenia personálu... skrátka rozvojové solisko - apt stôlaktivity, dnes len zalepí dieru po stále stúpajúcich nákladoch.

„Zníženie zvýši naše čisté výnosy. Počítame s úsporou niekoľko tisíc eur mesačne, čo využijeme na úpravu platových podmienok zamestnancov a ľahšie zvládneme infláciu,“ vysvetľuje Ing, Miroslav Kratka, riaditeľ Horského hotela Remata v Ráztočne.

„Čo urobíme s „úsporou“? Všetky ceny rastú – potraviny, energie, platy... nuž s plusovým znamienkom v konečnom dôsledku vôbec nepočítame. Nuž a podmienky sú tak komplikované, až je to vtipné... Reštaurácia 10 percent, bufet 20 percent. Jedlo v reštaurácii 10 percent, jedlo so sebou 20 percent,“ vôbec sa ale tejto vtipnosti nesmeje riaditeľka hotela Solisko na Štrbskom Plese Katarína Kaňová.

„Jedlo sme začali vyvážať len počas covidových opatrení. Ľudia túto službu uvítali a potom sa postupne naučili jesť z menuboxov, akoby zleniveli a nechcelo sa im do reštaurácií. Nám to však teraz robí komplikácie v účtovaní. Každú položku treba roztriediť na 10- a 20-percentné DPH, hoci sa to všetko pripravuje spolu,“ riaditeľ hotela Clavis v Lučenci Ing. Jaroslav Tóth môže aj trochu ľutovať, že hosťom – zákazníkom vyšli kedysi v ústrety. Nuž a „úsporu“ pri DPH musí nasmerovať do energií, „ak by sa trh s energiami znormalizoval, môžeme časť rozdeliť zamestnancom a niečo ostane aj na vytvorenie rezervy. Tá je absolútne vyčerpaná ešte z covidových čias.“peniaze h pxb

Napriek tomu, že gastrosektor patrí do cestovného ruchu v pôsobnosti Ministerstva dopravy SR (d 1.januára z názvu a z veľkej časti aj kompetencie vypadáva výstavba), oblasť DPH má pod palcom Ministerstvo financií SR. Odbor daňovej metodiky Finančného riaditeľstva SR vydal preto k sadzbám takéto usmernenie:

Vykonávacie nariadenie č. 282/2011 v článku 6 ods.1 stanovuje, že reštauračnými a stravovacími službami sa rozumejú služby, ktoré pozostávajú z poskytovania pripraveného alebo nepripraveného jedla alebo nápojov alebo obidvoch, ktoré sú určené na ľudskú spotrebu, pričom tieto služby sú sprevádzané dostatočne podpornými službami umožňujúcimi okamžitú spotrebu takýchto jedál alebo nápojov. Poskytovanie jedla alebo nápojov alebo obidvoch predstavuje len časť celku, v ktorom prevládajú služby. Reštauračné služby sú poskytovaním týchto služieb v poskytovateľových priestoroch a stravovacie služby sú poskytovaním týchto služieb mimo poskytovateľových priestorov.

Zároveň v ods. 2 nariadenia sa uvádza, že poskytovanie pripraveného alebo nepripraveného jedla alebo nápojov alebo obidvoch, bez ohľadu na to, či zahŕňa prepravu, ale bez toho, aby sa poskytovali akékoľvek iné podporné služby, sa nepovažuje za reštauračné ani stravovacie služby v zmysle odseku 1.

Súdny dvor, ktorý sa zaoberá výkladom jednotlivých článkov smernice Rady č. 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty vo svojich rozsudkoch uvádza, že v prípade obsluhakomplexného plnenia, ktoré pozostáva zo série úzko prepojených prvkov a činností objektívne tvoriacich jediné neoddeliteľné plnenie, je potrebné na účely určenia, či sa má toto plnenie kvalifikovať ako dodávka tovaru alebo poskytnutie služby, zohľadniť všetky okolnosti, za ktorých sa toto plnenie vykonáva, aby bolo možné nájsť charakteristické a prevažujúce prvky (C -703/19, bod 48). Prevažujúci prvok musí byt určený z pohľadu priemerného spotrebiteľa a v rámci celkového posúdenia musí zohľadniť nielen kvantitatívnu ale aj kvalitatívnu relevantnosť prvkov poskytovania služieb vo vzťahu k prvkom, ktoré sa týkajú dodávky tovarov (C-703/19, bod. 49). Predaj tovaru je totiž vždy spojený s minimálnym poskytovaním služieb ako je napríklad vystavenie výrobku v regáloch a teda pri celkovom komplexnom posúdení podielu poskytovania služby pri plnení zahŕňajúcom aj dodávku tovaru môžu byť zohľadnené len tie služby, ktoré sa líšia od služieb, ktoré sú nevyhnutne spojené s dodávkou tovaru (C-703/19, bod 50).

Súdny dvor preto rozhodol, že dodávka hotových jedál a nápojov určených na priamu konzumáciu je výsledkom celého radu služieb počnúc varením jedla až po jeho fyzické prinesenie odberateľovi, pričom zákazník má k dispozícii zároveň širokú škálu zariadení, nábytku a riadu. Ľudia, ktorí v rámci svojho povolania uskutočňujú transakcie spojené s reštauračnými službami, musia vykonávať ďalšie činnosti, akými sú prestretie stola, poskytnutie rád zákazníkovi a vysvetlení o jedlách a nápojoch nachádzajúcich sa na jedálnom a nápojovom lístku, obsluhovať hostí pri stole a odpratať použitý riad zo stola po skonzumovaní jedál a nápojov (C-231/94, bod 13). Reštauračné služby možno teda charakterizovať ako súhrn znakov a činností, z ktorých poskytovanie jedla predstavuje ibaborovica rešt jeden prvok a pri ktorých podstatne prevláda charakter služieb. Takéto transakcie sa v zmysle smernice považujú za poskytnutie služieb. Odlišná je situácia v prípade predaja jedla, ktoré si konzument odnesie so sebou, pretože ich dodávka nie je spojená so službami, ktorých cieľom podporiť konzumáciu jedál na mieste v náležitom prostredí (C-231/94, bod 14).

Súdny dvor ďalej spresnil, že ak poskytovanie jedla sprevádzajú len elementárne zariadenia (ako napríklad jednoduché pulty bez možnosti sedenia) vyžadujúce len minimálne ľudské nasadenie, tieto prvky predstavujú vedľajšie minimálne plnenia a nemôžu zmeniť prevažujúci prvok hlavného plnenia, ktorým je dodanie tovaru (C-703/19, bod 53).
Rozhodujúce kritéria pre posúdenie, či služby spojené s poskytnutím pripravovaného jedla možno považovať za dostatočne podporné, sa tykajú úrovne služieb ponúkanýchstrachanovka - svadba spotrebiteľovi, berúc do úvahy najmä také skutočnosti, akými sú prítomnosť čašníkov, existencia servisu spočívajúca v odovzdaní objednávok do kuchyne, prezentácia a servírovanie jedál zákazníkom na stôl, existencia uzavretých vykurovaných miestností určených na konzumáciu jedla, existencia šatní, toaliet, ako aj poskytnutie riadu, nábytku, príborov (C-703/19, bod 59, 60).

Ak teda z kvalitatívneho posúdenia plnenia ako celku vyplynie, že neprevládajú prvky poskytovania služieb, ktoré predchádzajú dodávke potravín alebo ju súčasne dopĺňajú, ide o dodávky tovaru (C-497/09, bod 81).

Osobitnou kategóriou stravovacích služieb podľa CPA je poskytovanie stravovania zamestnávateľom pre jeho zamestnancov v jedálňach spoločného stravovania. Ak sú pri poskytovaní služieb závodného stravovania v prevládajúcej miere prítomné rôzne podporné služby, bude sa pri jeho poskytovaní uplatňovať znížená sadzba dane.

Príkladmi reštauračných a stravovacích služieb sú napr. podávanie jedla spolu s nealkoholickými či alkoholickými nápojmi v reštaurácii, podávanie kávy a múčnika v kaviarni, konzumácia samotného nealkoholického a alkoholického nápoja v reštaurácii, konzumácia rôznych pochutín podávaných spolu s nápojmi. O služby so zníženou sadzbou strachanovka - klobásadane sa bude jednať vždy za okolností, že sú v priestoroch poskytovateľa sprevádzané podpornými službami ako je poskytnutý priestor, nábytok, obsluha, riad a príbor, toalety, šatne a podobne.

Osobitne je potrebné posudzovať poskytovanie stravovacích služieb v priestoroch zákazníka, kedy sa okrem prinesenia jedla budú poskytovať aj podporné služby, ako je napr. úprava priestorov, v ktorých sa bude jedlo podávať, prinesenie obrusov, riadov a príborov, ich odnesenie a údržba, obsluha (svadby, kary, oslavy, stužkové a pod). Aj pri takto poskytovaných cateringových službách sa bude uplatňovať znížená sadzba.

V prípade, ak cateringová spoločnosť poskytne len donášku jedla, jedná sa o dodanie tovaru a uplatní sa základná sadzba dane. O dodanie tovaru sa jedná pri každej donáške jedla na objednávku, pri zakúpení jedla v reštaurácii, pričom sa po jeho vyzdvihnutí jedlo skonzumuje mimo reštaurácie, pri zakúpení jedla pri okienku a jeho skonzumovanie mimo priestorov predajcu, kúpa pripraveného hotového jedla, i keď teplého, v potravinárskom obchode a podobne.

Soňa Hudecová ©

foto: hotel Solisko, Borovica, penzión Strachanovka

 

návštevy: 8256

späť

Editoriál

Milí hotelieri a manažéri reštaurácii,

sonamožno vlastne ani netušíte, ako ste sa zrazu ocitli na stránke e-nšpirácií pre hotelový a reštauračný biznis. Skrátka, „vyššia moc“ to tak zariadila. Možno sa už nemohla pozerať na to, ako sa pomaly ale isto zamotávate do siete tzv. prevádzkovej slepoty. Ako denne riešite tisíc stále rovnakých problémov a ďalších tisíc, ktoré sa vynorili celkom nečakane a znenazdajky.

Pritom vám nemôžu neuniknúť novinky, ktoré sa v tomto biznise objavili – v prilákaní hosťa, v trendoch, smerovaní a úspechoch konkurencie. Veľmi dobre vás poznám. Však s mnohými som sa ako mediálna manažérka Zväzu hotelov a reštaurácií SR i ako novinárka, zaoberajúca sa dlhé roky hotelierstvom, cestovným ruchom a gastronómiou, stretávala. Osobne, telefonicky i mailami pod vlastnou „hlavičkou“.

Aj medzi hoteliermi – tak ako v každej inej brandži – sa nájdu ľudia, ktorí už „všetko vedia“, alebo lepšie povedané, nič už nepotrebujú vedieť. Ja ale za tie roky viem, že ich hviezdne pocity nemôžu byť viac vzdialené pravde... A že ich kariéra to napokon dokazuje.

Omnoho viac je ale tých, čo sa potešia každej novej informácii, čo chcú byť stále „na pulze dňa“ čo každý nový podnet dokážu premeniť na tvorivú inšpiráciu. Teda v prípade tejto stránky na e-nšpiráciu.

V mene hosťa ďakujem, že existujú a krôčulinkom ku krôčulinku posúvajú Slovensko na mape destinácií, ktoré sa oplatí navštíviť a ktorým sa svetové trendy hotelierstva a gastronómie nevyhýbajú.

Vaša

Soňa Hudecová-Podhorná

 

Aj vy (ne)snívate o michelinskej hviezde?

Možno snívate aspoň v najtajnejšom kútiku duše a možno by vám také niečo ani len micheinnenapadlo. Ale v každom prípade už nebude podstatné, či varíte božsky, moderne, originálne, zážitkovo, ekologicky... ale či štátna agentúra turizmu (v našom prípade by to teda bola Slovakia Travel) nájde desať miliónov na účasť v michelinovskom...

 / Čítať viac

Horeca očami hosťa: Michal Paľa

 …už vyše 20 rokov pôsobí v spoločnosti Messer Tatragas v pozícii m_paľa hgenerálneho riaditeľa, za čo vlani získal cenu vydavateľstva Trend ako „Manažér roka“.
„Keďže som študoval v zahraničí a moji rodičia pôsobili v diplomatických službách – ako chlapec som päť rokov žil v Alžírsku – dôkladne som okúsil chuť rôznych kuchýň. Ale dve z nich ostali mojimi srdcovými záležitosťami: francúzsky štýl stolovania a slovenské

 / Čítať viac

Zatvoria ceny energie váš wellness?

Už v máji si vrabce štebotali, že hotelieri plánujú zatvárať svoje wellnessy (vodné svety, centrá wellness pxb hoddychu... či ako sa to všelijako v rôznych hoteloch nazýva). Alebo ich aspoň podstatne zoštíhlia. A to ešte zďaleka nevyzerala situácia tak napäto a draho.
Riaditeľ hotela Hviezda v Dudinciach Mgr. Vincent Andraško k tomu hovorí, že zatiaľ mierne upravili prevádzkový čas wellness centra: „Oproti vlaňajšku sa energie zvýšili o 300

 / Čítať viac

Viete, čo je to harira?

Asi každý hotelier, F&B manager či šéfkuchár vie, čo znamená amuse-bouche. Jeden ho musí jedlo symbol pxbpripraviť, druhý naň zohnať suroviny a tretí s ním počítať v nákladoch. A určite poznajú angus, bacardi, pumpernikel, wasabi... Ale čo by musel majster varešky navariť, keby ho hosť

 / Čítať viac

Stane sa Európa lídrom „udržateľnosti“ turizmu?

Ekológia, zelený program, zero waste, udržateľný rozvoj... Niežeby na tom Slovákom vôbec ekológia pxbnezáležalo, ale takýto imidž firmy či hotela v mnohých západných krajinách zaváži mnoho viac. Je veľkým lákadlom a rozhodujúcim kritériom pri výbere produktu či služby. Aj organizátori medzinárodných eventov musia svojich klientov často odpovedať na to, či miesto pre

 / Čítať viac

Informatórium

Hotel Slovan Piešťany

hotel slovan piešťany

Kedysi najluxusnejšia secesná ikona piešťanských kúpeľov z roku 1906 – Grand hotel Rónai, neskôr Royal a počas socializmu premenovaný na Slovan - stále chátra. Do jej rekonštrukcie sa nik nechce pustiť... prečo?

Mondieu Bratislava

Ešte len začal nový rok a už má táto známa a inak dobrá kaviareň cez nespokojnú zákazníčku zlú reklamu. V čase sociálnych sietí si treba dávať veľký pozor.

Hotel Club Kežmarok

club kk

Trojhviezdičkový hotel v jednom z najstarších slovenských miest – a vo východiskovom bode výletov do troch národných parkov – práve oslavuje 30 rokov. Za ten čas sa pôvodných 19 izieb rozšírilo o ďalších 16, vrátane bezbariérových. Pribudla wifi, detský kútik, v garáži je dosť miest na zaparkovanie... Najväčšou devízou je však komorná atmosféra, pre ktorú hotel vyhľadáva pobytová a s ohľadom na športovú kariéru majiteľov Gantnerovcov najmä športumilná klientela. V reštaurácií sa aj štamgasti majú vždy čím novým pokochať – v zbierke poľovníckych trofejí  sú okrem európskych už aj kúsky z Kamčatky, Afriky či Mongolska.

Mirror Hospitality Expo

carlton ext

Hotel Radisson Blu Carlton (a ďalších 15 prevádzok v Bratislave a okolí) sa stane hostiteľom 5-dňového festivalu pre profesionálov i amatérov. Predstavia sa na ňom svetové mená barmanského, kuchárskeho a someliérskeho remesla - profesionáli, pôsobiaci doma i v cudzine, ale aj zahraniční majstri varešky a šejkra. Naši barmani-juniori si zasúťažia spolu s českými, maďarskými, poľskými a rakúskymi a festival vyvrcholí národným kolom barmanskej súťaže Diageo World Class; víťaz nás bude reprezentovať na svetovom finále v Sao Paulo.

Best Hotel Properties, a.s.

river park

Tímu päťhviezdičkových bratislavských hotelov Sheraton a River Park už nevelí Branislav Kačkovič (o čom redakcii začvirikali vrabce už v marci). Hotel Sheraton v komplexe Eurovea začal viesť Peter Dandár, doterajší riaditeľ DoubleTree by Hilton**** v Košiciach. Tam si na uvoľnenú stoličku sadla Adela Zakarová, ktorá v hoteli pracuje už osem rokov. V River Parku môžu hostia stretávať – ako staronového gr - Rudolfa Križana, ktorý doteraz pôsobil v Predstavenstve BHP.
 

hotel Čerešne**** Bratislava

hotel čerešne ba-polianky

V rámci projektu Čerešne City v dúbravskej časti Polianky ponúkne ubytovanie príležitostným hosťom – na úrovni štyroch hviezdičiek – aj hotel Čerešne. Developer – ITB Development ho predstavil ako 7-poschodovú budovu s 96 izbami a siedmimi 2-izbovými apartmánmi so zatrávnenou strechou, pričom ďalšie dve podlažia nájdu miesto pod zemou. Tam sa počíta s parkovaním pre 63 áut (a 27 môže parkovať v exteriéri hotela) , ale aj s krytom pre 250 ľudí. Hoci výstavba sa začína len na jar 2023, prvých hostí plánujú Čerešne privítať už o dva roky.
 

Arkady Hof **** Stupava

arkady fof stupava 3

V jednej z bočných uličiek stupavského centra pribudol hotel so 16 izbami a 8 apartmánmi. Zrodil sa rekonštrukciou panského majera zo 17. storočia. Dnes v ňom nechýba noblesná reštaurácia, ktorej šéfuje Peter Gogaľ, sála i konferenčná miestnosť; vďaka pôvodným klenbám však hotel dýcha originálnou historickou atmosférou. V pozícii výkonného riaditeľa pôsobí Peter Hain.
 

♣ Vienna House Easy Bratislava

vienna house easy ba

Bývalý hotel Chopin*** siete Vienna International, ktorý prešiel pred rokmi premenou na koncept Vienna Easy (vrátane názvu), má už nového majiteľa. Prešiel do portfólia najväčšej hotelovej franchisingovej siete – Wyndham Hotels & Resorts, ktorý sa „skrýva“ za značkami Sheraton, Hilton, Holiday Inn, Ibis Styles, Mercure, Mövenpick, Dorint, Steigenberger, Pullman, Adagio a ďalšími v 95 krajinách. Naďalej bude však značku Vienna House prevádzkovať spoločnosť HR Group so sídlom v Berlíne, ale pod prispôsobenou značkou Vienna House by Wyndham.

♣ Crowne Plaza Bratislava

crowne plaza

Už druhý rok po sebe obhájil hotel v centre hlavného mesta ocenenie najlepší MICE hotel, ktoré udeľuje World MICE Awards aj v jednotlivých krajinách. V Česku, napríklad, bodovala Corinthia Praha, v Rakúsku Grand Hotel Wien, v Maďarsku The Ritz – Carlton Budapest. Len u našich severných susedov je ocenený Zamek Janów Podlaski mimo hlavného mesta, dokonca celkom excentricky pri ukrajinských hraniciach. Svetové MICE jednotky pôsobia v Dubaji a Katare, ale ako naj „MICE organizátor“ vo svete sa umiestnila spoločnosť Liberty Czech Republic & Slovakia DMC.
 

Lomnica***** v Tatranskej Lomnici

m_warhol 2

Po desaťročí pôsobenia v Bellevue Grand Hoteli**** S. Smokovec ukončil túto etapu pracovnej kariéry tamojší riaditeľ Ing. Miroslav Warhol. Stal sa hotelovým manažérom hotela Lomnica***** v Tatranskej Lomnici. Hotel Bellevue momentálne riadi jeho predchodca Ing. Viktor Kosmák, ktorý túto funkciu už raz prevzal v roku 2011 po odchode Ing. Jany Gantnerovej. Neskôr sa stal poslancom mestského zastupiteľstva. 

MenJu Bratislava

menjú ba

V reštaurácii hotela Aston v Bratislave zavial nový vietor. Prenajali si ju slovenskí top šéfkuchári – Martin Korbelič a Tomáš Sika a nazvali ju MenJu. Dostala aj nový outfit v duchu trendu neformálnosti, vzdušnosti a prirodzených materiálov. Zmenili aj slovenský zvyk nechávať reštauráciu stále otvorenú a svojich hostí vítajú len počas pracovných dní do 14.30. Aj keď otvorili už koncom jesene, na horeca scénu sa uviedli najmä otváracou večerou Zimného festivalu jedla.
 

Eck Restaurant Devín

eck restaurant devín h-i

Zážitkovú gastronómiu hlavného mesta plánuje posunúť vpred nový Eck Restaurant v Devíne. Majiteľ Patrik Tkáč do kuchyne povolal Daniela Tillingera, ktorý sa tak na Slovensko vrátil po rokoch pôsobenia v Belgicku, Veľkej Británii a Rakúsku. Reštaurácia s kapacitou 34 hostí a salónikom pre ďalších desať, funguje len večer a rezervačným spôsobom. V podzemí našla svoje miesto vínna pivnica, pre začiatok s ôsmimi tisíckami vín. Mimochodom, názov reštaurácie má korene v prastarom názve tamojšieho miesta – Gold Eck, teda zlatý roh.

Poprad*** v Poprade

hotel poprad pp

Jeden z tradičných a „nostalgických“ hotelov v meste pod Tatrami zatvoril v októbri svoje brány. A tak 144 lôžok a prísteliek ostáva stále prázdnych. Rovnako ako konferenčná miestnosť, salón, tri menšie salóniky a príjemná reštaurácia pre 100 ľudí. Na penzión pre starších sa má premeniť aj hotel Gerlach, smutne známy mafiánskou likvidáciou policajta v 90-tych rokoch.

Grandhotel**** Starý Smokovec

grandhotel ss ext zima

K doterajším apartmánom, „venovaným“ známym osobnostiam, pribudli nedávno apartmány detského spisovateľa Daniela Heviera a českého herca Miroslava Donutila. Hotel začal túto tradíciu na jeseň 2018, kedy pokrstil izby kráľa komédie Vlastu Buriana, českej športovej legendy Emila Zátopka a slovenskej uznávanej herečky Milky Vášáryovej (ktorá si o tamojšie dvere buchla pomyselné šampanské osobne). Neskôr hotel pripravil aj apartmán českej slávice Lucie Bílej.

♣ OOCR Region Liptov

liptov bača

Oslavuje 10 rokov po tom, čo nadviazala na predošlý Klaster Liptov. Za ten čas získala štátnu dotáciu 10,2 mil. € a samosprávy vybrali na dani z ubytovania 11 mil. €. Rok 2019 prekonal rekord – 2 milióny prenocovaní. Podpisuje sa pod to bezplatná preprava skibusmi, značka Liptovské droby s pečiatkou ochrany EU, projekt Nepoznaný Liptov či podujatie ZA7HORAMI, náučné chodníky, infraštruktúra pre cyklistov - 60 kusov cyklomobiliáru i 30 elektronabíjacích staníc. Aj vďaka nim sa Liptov stal celoročne príťažlivou destináciou s potenciálom opäť po pandémii „číselne rásť“.
 

rezort Salamandra HHT

m_majtánová

Znalec vie dešifrovať, že sídlo (aj rovnomenného hotela) je Horný Hodrušský tajch. Stal sa služobným domovom Michaely Majtánovej, ktorá na Horehronie prišla z hotela Devín. "Mojim cieľom a zároveň výzvou v najbližšom období je stabilizovať hotelový personál a poskytnúť našim zamestnancom čo najlepšie zázemie pre ich fungovanie. Len spokojní zamestnanci totiž dokážu hosťom prinášať kvalitné služby a zážitky na najvyššej úrovni," hovorí o filozofii najbližšieho obdobia .
 

Choice Hotels a Radisson Hotels

choice hotels logo

Tesne pred polovicou júna sa americká sieť so 600 000 posteľami v 41 krajinách, založená v roku 1939, rozhodla kúpiť americkú časť spoločnosti Radisson Hotels. Tá je dokonca o 30 rokov staršia a zrodila sa v Minneapolise. Prevod dosiahne výšku 675 mil USD. Na Slovensku je kupec zastúpený značkou Clarion a Mamaison, do odkúpenej siete patrí hotel Radisson Blu Carlton a Park Inn by Radisson Danube – všetky v Bratislave. Tých sa však zmeny netýkajú.
 

♣ Wellness hotel Borovica**** Štrbské Pleso

čašník olex pecerytsia

Víťazstvo v 1. ročníku Taste of Tatry cup – Prosecco race, teda v behu čašníkov s proseccom na tácke, putovali do wellness hotela Borovica čašníkovi Olexandrovi Pecerytsiovi z Ukrajiny. Na Slovensku žije už päť rokov a vyštudoval tu tatranskú hotelovú akadémiu. Prvú cenu – 3-dňový pobyt v oblasti Prosecco – mu pomohla v konkurencii 29 kolegov z rôznych reštaurácií a hotelov získať nielen „rýchlosť nôh“ na 1,3–kilometrovej trati s povinnými gastropointmi, ale najmä šikovnosť a stratégia.

♣ DoubleTree by Hilton Bratislava****

p_ďurčeková 3 

Od 1. júna sa stala generálnou riaditeľkou hotela Petra Ďurčeková. Prichádza z hotela Pod lipou v Modre-Harmónii. „Chcem pokračovať v dobre nastavenom statuse mestského biznis hotela. Na niektoré služby sa pozriem z nadhľadu a budem hľadať tvorivé vylepšenia.“ Počas covidu sa tak stala v poradí už treťou najvyššou manažérkou tohto bratislavského hotela a jeho reštaurácie Toscana.

♣ Kaštieľ Turčianska Štiavnička

kaštieľ turč štiavnička apart

Spustnutý Révayovský kaštieľ zo 16. storočia sa pod taktovkou nového majiteľa - stavebnej spoločnosti Ismont mení na hotelový rezort. Zároveň pri kaštieli vyrastú budovy s apartmánmi, ktoré si záujemcovia môžu natrvalo kúpiť. Vyhovieť pamiatkarom znamená 9-miliónovú investíciu, v nej je zahrnuté okrem obnovy kaštieľa aj vybudovanie oranžerie, udržiavanie jaskýň či starostlivosť o tisícku stromov zámockého parku.


čím žila horeca scéna v upynulých rokoch
 

2013 – 2024 © Hotelovo.sk
Grafický dizajn a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok