Horúca linka

Zložili by ste maturitu z vývozu a likvidácie kuchynského odpadu?

Nedojedené jedlá, rozbité taniere, šupky z opracovávanej zeleniny, vypálené žiarovky, obaly z potravín, použité handry či papierové utierky, sklené fľaše z nápojov... nuž je toho dosť, z čoho reštaurácia, bar, kaviareň, bufet, hotel, jedáleň, pizzeria, cukráreň či cateringová spoločnosť tvoria svoj odpad.

A tak na jednej strane legislatíva, na druhej strane aj hostia, ktorí čoraz viac dbajú na ekologické neviete%20co%20s%20odpadom%20-%20jarzesprávanie sa hotelových a stravovacích zariadení, vnášajú do odpadového hospodárstva prísnejšie normy a pravidlá. Nie je ľahké im rozumieť a dodržiavať ich. Ale tak ako ste si poradili s uvádzaním alergénov v jedálnych lístkoch, aj pri odpadoch ste už mnohí na dobrej ceste. Otestujte sa, či lepšie povedané otestujte svoju prevádzku piatimi otázkami:

♦ Máte uzatvorenú zmluvu so spoločnosťou, ktorá má na odvoz a likvidáciu odpadu príslušné rozhodnutia životného prostredia ako aj veterinárnej a potravinovej správy?

♦ Dodržiavate povinnosť skutočného vývozu odpadu aspoň raz do týždňa?

♦ Viete sa pred kontrolórmi preukázať zberným listom, dokladom o vývoze odpadu a jeho evidenčným listom?

♦ Zbierate odpad v správne označených nádobách, ktoré sa ani náhodou nemôžu zameniť s inou nádobou?

♦ Správne vediete evidenciu odpadu?

Ak ste päťkrát odpovedali „áno“, maturitu z odpadového hospodárstva máte vo vrecku. Ak ste však čo len raz zaváhali, nehrozí vám o stupeň horšia známka, ale rovno pokuta.
„Najväčším problémom je vedenie evidencie odpadu. Tabuľka na evidenciu odpadu, ako aj ohlasovacia povinnosť s nakladaním s odpadom, je na prvý pohľad pre bežného človeka doslova nepochopiteľná. Treba uviesť rôzne kódy nakladania a iné špecifikácie,“ chápe situáciu reštaurácií a hotelov Matej Bondra, konateľ ESPIK Group s.r.o. Spoločnosť sa venuje logo%20espik%20eco%20partnerkomplexnému zberu odpadov za účelom likvidácie (spravidla v bioplynových staniciach s povolením na likvidáciu) a zhodnotenia. Zabezpečuje zber, odvoz a následnú prípravu pred zhodnotením. Spolupracuje s hotelmi, reštauráciami, obcami, jedálňami, prevádzkami rýchleho občerstvenia a ostatnými stravovanými zariadeniami.

                                                                                          infolinka 0950 401 401, www.espik.sk

„Aj my sme sa museli zúčastniť na niekoľkých školeniach ohľadom evidencie odpadu a nového zákona, aby sme porozumeli zákonným povinnostiam,“ dodáva M. Bondra, ale našťastie ponúka reštauráciám a hotelom aj „manuál“ odpadového hospodárstva. Začína sa tým, aby si každá prevádzka do konca februára nasledujúceho roka splnila ohlasovaciu povinnosť nakladania s odpadom za predchádzajúci rok voči príslušnému úradu. „Z praxe vieme, že ohlasovacia povinnosť a evidencia odpadu je prvá vec, ktorá sa kontroluje,“ upozorňuje M. Bondra.

Každý producent, teda pôvodca odpadu je povinný viesť si evidenciu odpadov na vzore tlačiva vyhlášky ministerstva životného prostredia. Slúži na priebežné zaznamenávanie množstva odpadov u pôvodcu - držiteľa odpadov. Evidencia je podkladom na vyplnenie ročného hlásenia o vzniku odpadu a nakladaním s ním. V tlačive ohlasovacej povinnosti ročného hlásenia sa uvádzajú celkové údaje za uplynulý rok podľa jednotlivých druhov odpadu a spôsobu nakladania s ním.   

„Naším zákazníkom sme formu evidencie odpadu uľahčili tým, že ju vedieme za nich elektronicky. Pri podpísaní zmluvy o vývoze odpadu sa vygenerujú prihlasovacie údaje obrázok%201do našej online evidencie odpadu (http://www.evidenciaodpadov.sk). Zákazníci tam majú prístup k evidenčným listom odpadu, ako aj vopred vyplnenej šablóne ohlasovacej povinnosti s celkovým súpisom odovzdaných odpadov a kódmi nakladania,“ hovorí M. Bondra z ESPIK Group, s.r.o. a dodáva, že na konci roka posielajú vyrozumenie o reporte a pripravené podklady, ktoré treba odovzdať príslušným orgánom.

„Nakoľko si prevádzky musia evidovať v evidenčnom liste aj iný odpad, ktorý u nich vzniká, rozhodli sme sa celý systém evidencie odpadu na novo prerobiť. Teda tak, aby si prevádzky vedeli viesť evidenciu aj v rámci iného odpadu, ale aby si ju vedeli viesť a plniť si tak povinnosti odpadového hospodárstva aj prevádzky, ktorých odpad nelikvidujeme. Beta verzia sa spustí na adrese http://www.evidencnylist.sk/ koncom obrázok%202novembra.“

Zber - ako aj všetky potrebné údaje k danému dňu a prevádzkam - systém generuje plne automaticky pre každého vodiča samostatne. V rámci efektivity systém vygeneruje presne množstvo zberných nádob potrebných pre daný deň, predpokladanú kapacitu odpadu, usporiadanie prevádzok od prvej až po poslednú podľa frekvencií vývozu a obťažnosti návštevy. Systém zároveň slúži ako navigácia, zakreslenia polohy adresy prevádzky.
„Vďaka tomuto systémovému nastaveniu vieme ponúknuť viac ako základné služby. Zabudnúť na návštevu prevádzky je v tomto systéme – okrem zlyhania ľudského faktora - vylúčené. V prípade sviatkov, alebo nepredvídaných okolností, ktoré zabránia zberu odpadu, sa naša návšteva presúva na najbližší voľný pracovný deň,“ hovorí M. Bondra.

Ako si vyberať firmu?

Firiem, ponúkajúcich služby odpadového hospodárstva pre sféru ho-re-ca, je viac. A tak sa často dostávate do dilemy, ktorú si vybrať. Radíte sa s kolegami-manažérmi v iných prevádzkach, píšete na www.hotelovo.sk ... Predovšetkým by ste nemali naletieť podvodníckym firmám, ktoré odpad v skutočnosti nezbierajú, len vypíšu dodatočný zberný doklad a účtujú si mesačný poplatok; vzniklo ich dosť. Je to však beh na veľmi krátku trať.

Pri podpisovaní zmlúv o poskytovaní služieb si overte, či má spoločnosť príslušné rozhodnutia udelené okresným úradom životného prostredia ako aj regionálnou a veterinárnou správou. Firma by sa mala preukázať, akým spôsobom odpad likviduje a zhodnocuje a preukázať sa príslušným kódom nakladania.

Vyberte si silného partnera, ktorý sa odvozom, zhodnotením a zneškodnením odpadu naozaj zaoberá. Poskytne vám služby nad štandard a tie zodpovedajú cene. Konateľ spoločnosti ESPIK Group, s.r.o. Matej Bondra, napríklad, hovorí o bezplatne poskytnutých čistých a správne označených zberných nádobách. „Štandardne sa používajú zberné nádoby o objeme 60 l, ktoré majú hlboké hrdlo, tesniace gumičky na veku, veko s pevnou kovovou obručou. Sú dobre uzatvárateľné a vhodné pre pravidelnú sanitáciu. Samozrejme, poskytnuté nádoby vždy zodpovedajú potrebám konkrétnej prevádzky.“

Manuál odpadového hospodárstva z dielne ESPIK Group zdôrazňuje stanovenie presnej frekvencie odvozu kuchynského odpadu a počty zberných nádob. Treba brať do úvahy, že biologicky rozložiteľný odpad podlieha rozkladu. V letných mesiacoch môže v zbernej nádobe kysnúť a zapáchať a úrad verejného zdravotníctva nemusí plánovanú frekvenciu odvozu akceptovať.

Aká je rozumná cena za vývoz kuchynského odpadu ?

Nuž aj tu platí, že sa treba pýtať nielen na cenu, ale aj na kvalitu. Teda čo sa za cenou skrýva. V ESPIK Group cenu posudzujú jednotlivo – napríklad, ako často sa konkrétny smer navštevuje, koľko zberných nádob, akú frekvenciu, dostupnosť a uskladnenie nádob prevádzka potrebuje.
Pri stanovení ceny si treba dávať pozor na to, či zmluva obsahuje jednotnú cenu alebo aj skryté poplatky za manipulačné a dopravné náklady skryté v dodatkoch zmluvy. Vývoz by mal byť potvrdený zberným listom, ktorý by mal obsahovať katalóg odpadu a jeho zaradenie, množstvo, úradný kód v rámci nakladania, identifikačné údaje spoločnosti, ktorá odpad prevzala, EVČ automobilu, dátum prevzatia a podpis. Kuchynský odpad sa potom spravidla likviduje v bioplynových staniciach, ktoré majú na likvidáciu príslušné povolenia. Odpad sa však dá ešte kompostovať. Prebieha to hygienizačným procesom, ktorý je ale finančne náročnejší než štandardná likvidácia.

„Pokiaľ ide o použité jedlé oleje a tuky, je odvoz bezplatný, v niektorých prípadoch ho vykupujeme. Naša firma poskytuje finančnú kompenzáciu alebo kompenzáciu v rámci bodového systému, ktorý umožňuje čerpať rôzne produkty podľa nášho produktového katalógu na www.prepalenyolej.sk.“

Mimochodom, použité jedlé oleje a tuky nemusia byť odpadom, ktorý zaťažuje životné prostredie. Dá sa recyklovať, zhodnotiť viacerými spôsobmi a vyrobiť z neho rôzne produkty, využívané najmä v energetickom priemysle.
shp

späť

Editoriál

Milí hotelieri a manažéri reštaurácii,

sonamožno vlastne ani netušíte, ako ste sa zrazu ocitli na stránke e-nšpirácií pre hotelový a reštauračný biznis. Skrátka, „vyššia moc“ to tak zariadila. Možno sa už nemohla pozerať na to, ako sa pomaly ale isto zamotávate do siete tzv. prevádzkovej slepoty. Ako denne riešite tisíc stále rovnakých problémov a ďalších tisíc, ktoré sa vynorili celkom nečakane a znenazdajky.

Pritom vám nemôžu neuniknúť novinky, ktoré sa v tomto biznise objavili – v prilákaní hosťa, v trendoch, smerovaní a úspechoch konkurencie. Veľmi dobre vás poznám. Však s mnohými som sa ako mediálna manažérka Zväzu hotelov a reštaurácií SR i ako novinárka, zaoberajúca sa dlhé roky hotelierstvom, cestovným ruchom a gastronómiou, stretávala. Osobne, telefonicky i mailami pod vlastnou „hlavičkou“.

Aj medzi hoteliermi – tak ako v každej inej brandži – sa nájdu ľudia, ktorí už „všetko vedia“, alebo lepšie povedané, nič už nepotrebujú vedieť. Ja ale za tie roky viem, že ich hviezdne pocity nemôžu byť viac vzdialené pravde... A že ich kariéra to napokon dokazuje.

Omnoho viac je ale tých, čo sa potešia každej novej informácii, čo chcú byť stále „na pulze dňa“ čo každý nový podnet dokážu premeniť na tvorivú inšpiráciu. Teda v prípade tejto stránky na e-nšpiráciu.

V mene hosťa ďakujem, že existujú a krôčulinkom ku krôčulinku posúvajú Slovensko na mape destinácií, ktoré sa oplatí navštíviť a ktorým sa svetové trendy hotelierstva a gastronómie nevyhýbajú.

Vaša

Soňa Hudecová-Podhorná

 

Aj vaše zariadenie volá o pomoc?

Oblastné organizácie cestovného ruchu na Liptove, vo Vysokých Tatrách, Bratislave a Košiciach poslali ministrovi dopravy a výstavby SR otvorený list. Poukazujú v ňom na kritickú situáciu, v ktorej sa pre korona krízu ocitlo odvetvie cestovného ruchu a tisíce jeho zamestnancov. V štyroch destináciách je podľa Satelitného účtu cestovného ruchu vytvorených najviac pracovných miest z celoslovenského počtu 387 000. Podiel odvetví CR na zamestnanosti tvorí cca 16 percent a teda práve v týchto destináciách pôsobí najviac postihnutých firiem v priamych alebo súvisiacich službách CR. Hovoria o tom aj výsledky ich

7. 4. 2020 / Čítať viac

Aj z vašich kuchárov sa stali pekári ?

Mnohé hotely a reštaurácie kompletne zatvorené a zamestnanci doma. V potravinárskej sfére presný opak – brány dokorán a jeden pracovník robí za dvoch... požiadavky obchodnej siete nie sú schopní naplniť. A tak sa, našťastie veľmi rýchlo a tvorivo, potravinári a hotelieri sa spojili za dobrú vec – budú spoločne ťahať za jeden povraz.

Potravinárska komora Slovenska sa totiž spojila s Asociáciou hotelov a reštaurácií Slovenska. Spoločne vytvorili jednoduchý nástroj – zdieľaný súbor, ktorým sa budú informovať a pomôžu si. Podľa Únie potravinárov Slovenska Stanislava Voskára doň potravinári vpisujú počet 

20. 3. 2020 / Čítať viac

Aj váš hotel zíva prázdnotou?

Čo štatistika, to výborné čísla obsadenosti. Čo porada, to téma nedostatku personálu, ktorý potrebujete na zvládnutie toľkých hostí Momentálne sú tieto problémy minulosťou. Šírenie vírusu už pred niekoľkými týždňami rušilo jedno väčšie firemné podujatie za druhým. Kým u nás bol relatívny pokoj, zahraničným účastníkom eventov už nebolo dovolené cestovať...

13. 3. 2020 / Čítať viac

Už ste vyhodili plastové obaly?

Zelený program, triedenie odpadu, recyklácia, udržateľnosť, zero waste... tieto pojmy si už začala osvojovať aj slovenská hotelová a reštauračná sféra. O to viac, že v hre je definitívny koniec používania jednorazových plastových pomôcok a obalov. Každý hotel, penzión, reštaurácia či cateringová firma je však „inde“. Inak sa správa eco friendly hotel Dália – pionier hotelovej ekolóie v Košiciach, ktorý má ekológiu už vo svojom prívlastku a inak hotel,

18. 11. 2019 / Čítať viac

Aj vy hľadáte personál ako povestnú ihlu v kope sena ?

Za deviatimi horami a deviatim dolinami... rozprestierala sa krajina zvaná Slovensko. Občas sa v nej nelogicky piesok lial a voda sypala (keď poslanci schvaľovali a ministerstvá navrhovali šibnuté legislatívne zmeny, rozšírenia zákonov a vyhlášok, košatenie pravidiel...).

No a ako to býva v mnohých príbehoch, aj tu občas stál v poli zámoček. Teda niekedy zámoček, inokedy business hotel, rezort, penzión, reštaurácia. A vo dverách človek v obleku alebo kostýmčeku, čo lákal okoloidúcich. Nie však hostí, čo by prišli hlavu zložiť na posteľ pod baldachýnom či plazmovou obrazovkou alebo zasadli za stôl k dobrému obedu. Lákali zamestnancov, čašníkov, kuchárov, chyžné, recepčných... do práce jednoduchej i zložitej,

 / Čítať viac

Informatórium

Letná sezóna Vysokých Tatier

vysoké tatry leto 

Jazdou historických električiek Kométa a Trojča z Popradu až na Štrbské pleso otvorili Vysoké Tatry tohtoročnú „neľahkú“ letnú turistickú sezónu. Pre veľhory má význam o to viac, že vinou koronavírusu prišli o ekonomicky dôležitý záver lyžovačiek i celú jarnú turistiku. Štátna tajomníčka MDVSR Katarína Bruncková pri tej príležitosti povedala, že toto leto je rozhodujúce pre prežitie prevádzkovateľov hotelov a ďalších služieb turizmu.
 

Hotel Malvázia**** Prievaly

malvázia prievaly

Hotel s vnútorným i vonkajším bazénom, veľkorysým parkom a vlastnými hriadkami zeleniny a byliniek zatvoril svoje brány. Spoločnosť BTT s.r.o. ku koncu mája ukončila svoju prevádzkovateľskú činnosť a vracia zálohy za rezervované pobyty či objednané akcie.
 

Sekcia cestovného ruchu

r_dula

Novým generálnym riaditeľom Sekcie cestovného ruchu na Ministerstve dopravy a výstavby SR sa stal Mgr. Radúz Dula. Je dlhoročným členom Prezídia Asociácie hotelov a reštaurácii Slovenska, v mene ktorej pôsobil aj v Republikovej únii zamestnávateľov. Do konca apríla viedol v riaditeľskej pozícii hotel Šimák Zámok Pezinok.

 U čierneho psa Komárno

čiermy pes ext

Dvadsaťročná reštaurácia, ktorú v mestečku na Dunaji poznajú nielen domáckym rukopisom jedál, ale aj živými hudobnými vystúpeniami, nenechala svojich hostí hladných. Pokračuje v príprave jedál, pričom sa zamerala najmä na kolienka, rebierka, krídelká, stehná... „Pripravujeme ich v peci, takže majú celkom inú chuť a vôňu než keď sú tieto suroviny upravované doma,“ majiteľ Pavol Hanzlík sa teší, že aspoň takýmto spôsobom naďalej udržujú kontakt so svojim hosťom.

Škola varenia Sv. Jur

Už 11 rokov sa profesionáli varešky stretávajú na gastro-kurzoch v réžii Gurmán klubu, takže certifikátom sa môžu popýšiť stovky šéfkuchárov. „Za priazeň a podporu sa im teraz v ťažkých časoch chceme odvďačiť bezplatnými videami od našich školiteľov na našom FB alebo YouTube, vysielanými v pondelok, stredu a piatok o 18.00,“ riaditeľ Gk Rado Nackin má na mysli pekné chutné recepty Michala Škoreca, Tomáša Zapletala, Michala Konráda, Dana Karasa.

Mlyn u Anastázie Pohranice

mlyn u anastázie

V rodinnej reštaurácii nad rybníkom, špecializujúcej sa na svadby a oslavy, sa usilujú vyjsť v ústrety všetkým nevestám. Ako vraví majiteľka Anastázia Smrštíková, žiadna hostina zatiaľ zrušená nebola, len preložená na neskôr. Všetky termíny z marca až začiatku mája prekladáme tak, že svadbiť sa napokon bude aj počas ďalších dní v týždni. Teda nielen v piatky a soboty.“ Zatiaľ maľujú, natierajú, perú, prerábajú, čistia.

Hotel Regia*** Bojnice

regia bojnice

Stálica ubytovacej scény kúpeľného mestečka so 62 izbami a apartmánmi zamyká svoje brány. Prevádzkujúca spoločnosť vypovedala zmluvu s prenajímateľom budovy a prepustila zamestnancov. „Príspevok od štátu nám nepomôže, keď nevieme zaplatiť odvody, energie ani nájomné. Nepodarilo sa nám dosiahnuť jeho odpustenie, ba ani zníženie,“ vysvetlil tento krok riaditeľ Jozef Žigo.

Hotel Zochova chata**** Modra-Harmónia

zochova chata - ext 2 

Hostí chcú privítať v krajšom hoteli, a tak sa rozhodli využiť čas a naplánovať si sanitárne dni. Podľa výkonného riaditeľa Nenada Smilajkova sa v hoteli intenzívne upratuje, opravuje, skrášľuje. Vzhľadom na umiestnenie hotela rozvoz jedla neriešia: „Príspevok od štátu nám tiež pomôže, aby sme zamestnancov nemuseli prepúšťať.“

Hotel*** Sorea SNP

sorea snp dd ext

Pri hoteli v Demänovskej Doline vyrástol wellness Euphoria s bazénmi a vodnými atrakciami pre dospelých i deti, s parnou aromasaunou, infrasaunou carbo a dvoma suchými saunami , Kneippovým šliapacím kúpeľom, hydromasážnou vaňou, rôznymi druhmi masáží a ďalších procedúr i s fittness centrom.

 ♣ Hotel FIS Jasná****

fis jasná ext zima 2 

Už štvrtý raz po sebe sa v celosvetovej súťaži World Ski Awards stal najlepším lyžiarskym boutique hotelom na Slovensku. Riaditeľku Luciu Švecovú teší, že sa tak ocitol „v jednom vreci“ s najlepším lyžiarskym hotelom Stein Eriksen Lodge Deer Valley v Spojených štátoch a najlepším butikovým hotelom Ki Niseko v Japonsku- Jeho atraktivitu zvyšuje aj fakt, že je najvyššie položeným hotelom v stredisku Jasná, tiež oceneným v tejto prestížnej súťaži.
 

Vienna House Easy*** Bratislava

vienna house easy ba

Po krátkom pôsobení Rumuna Georga Rosu v riaditeľskej pozícii sa na toto miesto vrátila Lucia Arbetová. Výzvu oživiť ruch v obnovenom hoteli neďaleko letiska prijala po tom, čo Vienna House Dvořák**** v Karlových Varoch kúpili iní vlastníci. Ten totiž – v rámci „vnútorných pohybov“ rakúskej siete - riadila od júna 2016.
 

♣ Liptovská hviezda

liptovská hviezda 18
Do tohto ročníka „mystery shopping“ sa zapojilo 14 reštaurácií a 5 kaviarní z Liptovského Mikuláša, Ružomberka a Demänovskej Doliny. Organizácia Region Liptov pritom oslovila 67 zariadení; z nich si však menej než tretina trúfla nechať preveriť kvalitu svojich služieb. Tentoraz však nezávislá spoločnosť hodnotí prevádzky až dvakrát – v zimnej a potom v letnej sezóne.

♣ Greenfood Restaurant Senec

greenfood pekáreň 2 

Značka sa presťahovala z Ratnoviec do rodného mesta jedného z majiteľov – Tibora Samaranského (vpr.). Spolu s Martinom Maslančíkom ju však z reštauračnej gastronómie pretransformovali na pekáreň, zaoberajúcu sa najmä kváskovým chlebom. K pôvodným siedmim druhom napr. pohánkovému, špaldovému alebo chlebu z pivného sladu., postupne pribúdajú ďalšie. Klasická gastronómia má momentálne podobu cateringu a poradenstva.
 

♣ International**** Veľká Lomnica

international vl bež trate

Z podtatranského golfového hotela pri areáli Black Stork sa v tomto ročnom období stáva lyžiarsky. V tejto zimnej sezóne však upravila a udržiava spoločnosť Golf International vyše 10 km bežeckých tratí ešte skôr než zvyčajne – už od Vianoc. Hostia – rekreační bežkári na ne majú bezplatný vstup. Trate sa stanú aj dejiskom tradičných februárových bežkárskych pretekov či Balónovej fiesty.

Grand hotel Bellevue**** V.Tatry

bellevue tatry - m_warhol 

Predošlého riaditeľa Viktora Kosmáka, ktorý vo funkcii pôsobil od roku 2011 a teraz zasadne v mestskom zastupiteľstve, nahradil Miroslav Warhol. Po práci v zahraničí na pozícii F&B managera sa šesť rokov staral o „sales“ hotela Bellevue. Plánuje pokračovať v rekonštrukcii izieb, rozšírení wellness centra o detský bazén i priestor balneo.

Thuries Academy

img_6313

Juraj Hruška, Vojto Artz, Jaroslav Hladík... a ďalších 150 slovenských kuchárov sa už môže pochváliť certifikátom Thuries Academy. Škola pre profesionálov otvorila už svoj 12. ročník – v kategóriách A, B, ale už aj C je . Zamestnávatelia z radov hotelov i reštaurácií oceňujú, že sa im tak s malými nákladmi vracia nielen majster modernejšej a zdravšej gastronómie, ale aj s efektívnejším prístupom k využitiu surovín a filozofiou zero waste i vyššou produktivitou práce.


Čo sa udialo v minulých rokoch


 

2013 – 2020 © Hotelovo.sk
Grafický dizajn a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok