Horúca linka

Zložili by ste maturitu z vývozu a likvidácie kuchynského odpadu?

Nedojedené jedlá, rozbité taniere, šupky z opracovávanej zeleniny, vypálené žiarovky, obaly z potravín, použité handry či papierové utierky, sklené fľaše z nápojov... nuž je toho dosť, z čoho reštaurácia, bar, kaviareň, bufet, hotel, jedáleň, pizzeria, cukráreň či cateringová spoločnosť tvoria svoj odpad.

A tak na jednej strane legislatíva, na druhej strane aj hostia, ktorí čoraz viac dbajú na ekologické neviete%20co%20s%20odpadom%20-%20jarzesprávanie sa hotelových a stravovacích zariadení, vnášajú do odpadového hospodárstva prísnejšie normy a pravidlá. Nie je ľahké im rozumieť a dodržiavať ich. Ale tak ako ste si poradili s uvádzaním alergénov v jedálnych lístkoch, aj pri odpadoch ste už mnohí na dobrej ceste. Otestujte sa, či lepšie povedané otestujte svoju prevádzku piatimi otázkami:

♦ Máte uzatvorenú zmluvu so spoločnosťou, ktorá má na odvoz a likvidáciu odpadu príslušné rozhodnutia životného prostredia ako aj veterinárnej a potravinovej správy?

♦ Dodržiavate povinnosť skutočného vývozu odpadu aspoň raz do týždňa?

♦ Viete sa pred kontrolórmi preukázať zberným listom, dokladom o vývoze odpadu a jeho evidenčným listom?

♦ Zbierate odpad v správne označených nádobách, ktoré sa ani náhodou nemôžu zameniť s inou nádobou?

♦ Správne vediete evidenciu odpadu?

Ak ste päťkrát odpovedali „áno“, maturitu z odpadového hospodárstva máte vo vrecku. Ak ste však čo len raz zaváhali, nehrozí vám o stupeň horšia známka, ale rovno pokuta.
„Najväčším problémom je vedenie evidencie odpadu. Tabuľka na evidenciu odpadu, ako aj ohlasovacia povinnosť s nakladaním s odpadom, je na prvý pohľad pre bežného človeka doslova nepochopiteľná. Treba uviesť rôzne kódy nakladania a iné špecifikácie,“ chápe situáciu reštaurácií a hotelov Matej Bondra, konateľ ESPIK Group s.r.o. Spoločnosť sa venuje logo%20espik%20eco%20partnerkomplexnému zberu odpadov za účelom likvidácie (spravidla v bioplynových staniciach s povolením na likvidáciu) a zhodnotenia. Zabezpečuje zber, odvoz a následnú prípravu pred zhodnotením. Spolupracuje s hotelmi, reštauráciami, obcami, jedálňami, prevádzkami rýchleho občerstvenia a ostatnými stravovanými zariadeniami.

                                                                                          infolinka 0950 401 401, www.espik.sk

„Aj my sme sa museli zúčastniť na niekoľkých školeniach ohľadom evidencie odpadu a nového zákona, aby sme porozumeli zákonným povinnostiam,“ dodáva M. Bondra, ale našťastie ponúka reštauráciám a hotelom aj „manuál“ odpadového hospodárstva. Začína sa tým, aby si každá prevádzka do konca februára nasledujúceho roka splnila ohlasovaciu povinnosť nakladania s odpadom za predchádzajúci rok voči príslušnému úradu. „Z praxe vieme, že ohlasovacia povinnosť a evidencia odpadu je prvá vec, ktorá sa kontroluje,“ upozorňuje M. Bondra.

Každý producent, teda pôvodca odpadu je povinný viesť si evidenciu odpadov na vzore tlačiva vyhlášky ministerstva životného prostredia. Slúži na priebežné zaznamenávanie množstva odpadov u pôvodcu - držiteľa odpadov. Evidencia je podkladom na vyplnenie ročného hlásenia o vzniku odpadu a nakladaním s ním. V tlačive ohlasovacej povinnosti ročného hlásenia sa uvádzajú celkové údaje za uplynulý rok podľa jednotlivých druhov odpadu a spôsobu nakladania s ním.   

„Naším zákazníkom sme formu evidencie odpadu uľahčili tým, že ju vedieme za nich elektronicky. Pri podpísaní zmluvy o vývoze odpadu sa vygenerujú prihlasovacie údaje obrázok%201do našej online evidencie odpadu (http://www.evidenciaodpadov.sk). Zákazníci tam majú prístup k evidenčným listom odpadu, ako aj vopred vyplnenej šablóne ohlasovacej povinnosti s celkovým súpisom odovzdaných odpadov a kódmi nakladania,“ hovorí M. Bondra z ESPIK Group, s.r.o. a dodáva, že na konci roka posielajú vyrozumenie o reporte a pripravené podklady, ktoré treba odovzdať príslušným orgánom.

„Nakoľko si prevádzky musia evidovať v evidenčnom liste aj iný odpad, ktorý u nich vzniká, rozhodli sme sa celý systém evidencie odpadu na novo prerobiť. Teda tak, aby si prevádzky vedeli viesť evidenciu aj v rámci iného odpadu, ale aby si ju vedeli viesť a plniť si tak povinnosti odpadového hospodárstva aj prevádzky, ktorých odpad nelikvidujeme. Beta verzia sa spustí na adrese http://www.evidencnylist.sk/ koncom obrázok%202novembra.“

Zber - ako aj všetky potrebné údaje k danému dňu a prevádzkam - systém generuje plne automaticky pre každého vodiča samostatne. V rámci efektivity systém vygeneruje presne množstvo zberných nádob potrebných pre daný deň, predpokladanú kapacitu odpadu, usporiadanie prevádzok od prvej až po poslednú podľa frekvencií vývozu a obťažnosti návštevy. Systém zároveň slúži ako navigácia, zakreslenia polohy adresy prevádzky.
„Vďaka tomuto systémovému nastaveniu vieme ponúknuť viac ako základné služby. Zabudnúť na návštevu prevádzky je v tomto systéme – okrem zlyhania ľudského faktora - vylúčené. V prípade sviatkov, alebo nepredvídaných okolností, ktoré zabránia zberu odpadu, sa naša návšteva presúva na najbližší voľný pracovný deň,“ hovorí M. Bondra.

Ako si vyberať firmu?

Firiem, ponúkajúcich služby odpadového hospodárstva pre sféru ho-re-ca, je viac. A tak sa často dostávate do dilemy, ktorú si vybrať. Radíte sa s kolegami-manažérmi v iných prevádzkach, píšete na www.hotelovo.sk ... Predovšetkým by ste nemali naletieť podvodníckym firmám, ktoré odpad v skutočnosti nezbierajú, len vypíšu dodatočný zberný doklad a účtujú si mesačný poplatok; vzniklo ich dosť. Je to však beh na veľmi krátku trať.

Pri podpisovaní zmlúv o poskytovaní služieb si overte, či má spoločnosť príslušné rozhodnutia udelené okresným úradom životného prostredia ako aj regionálnou a veterinárnou správou. Firma by sa mala preukázať, akým spôsobom odpad likviduje a zhodnocuje a preukázať sa príslušným kódom nakladania.

Vyberte si silného partnera, ktorý sa odvozom, zhodnotením a zneškodnením odpadu naozaj zaoberá. Poskytne vám služby nad štandard a tie zodpovedajú cene. Konateľ spoločnosti ESPIK Group, s.r.o. Matej Bondra, napríklad, hovorí o bezplatne poskytnutých čistých a správne označených zberných nádobách. „Štandardne sa používajú zberné nádoby o objeme 60 l, ktoré majú hlboké hrdlo, tesniace gumičky na veku, veko s pevnou kovovou obručou. Sú dobre uzatvárateľné a vhodné pre pravidelnú sanitáciu. Samozrejme, poskytnuté nádoby vždy zodpovedajú potrebám konkrétnej prevádzky.“

Manuál odpadového hospodárstva z dielne ESPIK Group zdôrazňuje stanovenie presnej frekvencie odvozu kuchynského odpadu a počty zberných nádob. Treba brať do úvahy, že biologicky rozložiteľný odpad podlieha rozkladu. V letných mesiacoch môže v zbernej nádobe kysnúť a zapáchať a úrad verejného zdravotníctva nemusí plánovanú frekvenciu odvozu akceptovať.

Aká je rozumná cena za vývoz kuchynského odpadu ?

Nuž aj tu platí, že sa treba pýtať nielen na cenu, ale aj na kvalitu. Teda čo sa za cenou skrýva. V ESPIK Group cenu posudzujú jednotlivo – napríklad, ako často sa konkrétny smer navštevuje, koľko zberných nádob, akú frekvenciu, dostupnosť a uskladnenie nádob prevádzka potrebuje.
Pri stanovení ceny si treba dávať pozor na to, či zmluva obsahuje jednotnú cenu alebo aj skryté poplatky za manipulačné a dopravné náklady skryté v dodatkoch zmluvy. Vývoz by mal byť potvrdený zberným listom, ktorý by mal obsahovať katalóg odpadu a jeho zaradenie, množstvo, úradný kód v rámci nakladania, identifikačné údaje spoločnosti, ktorá odpad prevzala, EVČ automobilu, dátum prevzatia a podpis. Kuchynský odpad sa potom spravidla likviduje v bioplynových staniciach, ktoré majú na likvidáciu príslušné povolenia. Odpad sa však dá ešte kompostovať. Prebieha to hygienizačným procesom, ktorý je ale finančne náročnejší než štandardná likvidácia.

„Pokiaľ ide o použité jedlé oleje a tuky, je odvoz bezplatný, v niektorých prípadoch ho vykupujeme. Naša firma poskytuje finančnú kompenzáciu alebo kompenzáciu v rámci bodového systému, ktorý umožňuje čerpať rôzne produkty podľa nášho produktového katalógu na www.prepalenyolej.sk.“

Mimochodom, použité jedlé oleje a tuky nemusia byť odpadom, ktorý zaťažuje životné prostredie. Dá sa recyklovať, zhodnotiť viacerými spôsobmi a vyrobiť z neho rôzne produkty, využívané najmä v energetickom priemysle.
shp

späť

Editoriál

Milí hotelieri a manažéri reštaurácii,

sonamožno vlastne ani netušíte, ako ste sa zrazu ocitli na stránke e-nšpirácií pre hotelový a reštauračný biznis. Skrátka, „vyššia moc“ to tak zariadila. Možno sa už nemohla pozerať na to, ako sa pomaly ale isto zamotávate do siete tzv. prevádzkovej slepoty. Ako denne riešite tisíc stále rovnakých problémov a ďalších tisíc, ktoré sa vynorili celkom nečakane a znenazdajky.

Pritom vám nemôžu neuniknúť novinky, ktoré sa v tomto biznise objavili – v prilákaní hosťa, v trendoch, smerovaní a úspechoch konkurencie. Veľmi dobre vás poznám. Však s mnohými som sa ako mediálna manažérka Zväzu hotelov a reštaurácií SR i ako novinárka, zaoberajúca sa dlhé roky hotelierstvom, cestovným ruchom a gastronómiou, stretávala. Osobne, telefonicky i mailami pod vlastnou „hlavičkou“.

Aj medzi hoteliermi – tak ako v každej inej brandži – sa nájdu ľudia, ktorí už „všetko vedia“, alebo lepšie povedané, nič už nepotrebujú vedieť. Ja ale za tie roky viem, že ich hviezdne pocity nemôžu byť viac vzdialené pravde... A že ich kariéra to napokon dokazuje.

Omnoho viac je ale tých, čo sa potešia každej novej informácii, čo chcú byť stále „na pulze dňa“ čo každý nový podnet dokážu premeniť na tvorivú inšpiráciu. Teda v prípade tejto stránky na e-nšpiráciu.

V mene hosťa ďakujem, že existujú a krôčulinkom ku krôčulinku posúvajú Slovensko na mape destinácií, ktoré sa oplatí navštíviť a ktorým sa svetové trendy hotelierstva a gastronómie nevyhýbajú.

Vaša

Soňa Hudecová-Podhorná

 

Aj vy (ne)snívate o michelinskej hviezde?

Možno snívate aspoň v najtajnejšom kútiku duše a možno by vám také niečo ani len micheinnenapadlo. Ale v každom prípade už nebude podstatné, či varíte božsky, moderne, originálne, zážitkovo, ekologicky... ale či štátna agentúra turizmu (v našom prípade by to teda bola Slovakia Travel) nájde desať miliónov na účasť v michelinovskom...

 / Čítať viac

Perlička je hydina do voza i do koča, teda na okrasu i do kuchyne

Už dávno platí, že hotel, penzión či výletná reštaurácia nesmú byť nudné. Aj vo chvíľach perličky h pxboddychu, jedenia či hoci aj len takého leňošenia pri káve treba dať hosťovi dosť podnetov, aby malo oko kde spočinúť. Skrátka, postarať sa o komplexný zážitok – v interiéri ale aj

 / Čítať viac

Hotelovo.sk servíruje: treska skrei s topinamburmi od Michala Lukačoviča

Talianska, španielska, grécka, mexická, thajská, francúzska, indická a samozrejme aj kuchyne našich susedov nie sú neznáme ani bežným slovenským labužníkom, nieto profesionálom. Horšie by sme u tých i u tých pochodili v prípade menej slávnych gastronómií. Povedzme,

 / Čítať viac

Hosť hotela sa vraj najviac teší na raňajky, obohaťte ich jelením fuetom

Poriadok a čistota na izbe. Pohodlie a harmonické prostredie. Bar otvorený celú noc, stačí len tauris zver klobásyzbehnúť výťahom. Fitness s rôznymi prístrojmi. Bazén, masáže, animácia, tenisový kurt a ďalšie športoviská. Alebo školenie mimo stereotypu firmy, večer pri krbe v cigarovom bare... Je toho veľa, na čo sa hotelový hosť môže tešiť. A predsa v prieskumoch jeho prianí

 / Čítať viac

Stane sa Európa lídrom „udržateľnosti“ turizmu?

Ekológia, zelený program, zero waste, udržateľný rozvoj... Niežeby na tom Slovákom vôbec ekológia pxbnezáležalo, ale takýto imidž firmy či hotela v mnohých západných krajinách zaváži mnoho viac. Je veľkým lákadlom a rozhodujúcim kritériom pri výbere produktu či služby. Aj organizátori medzinárodných eventov musia svojich klientov často odpovedať na to, či miesto pre

 / Čítať viac

Informatórium

 

Hotel Club Kežmarok

club kk

Trojhviezdičkový hotel v jednom z najstarších slovenských miest – a vo východiskovom bode výletov do troch národných parkov – práve oslavuje 30 rokov. Za ten čas sa pôvodných 19 izieb rozšírilo o ďalších 16, vrátane bezbariérových. Pribudla wifi, detský kútik, v garáži je dosť miest na zaparkovanie... Najväčšou devízou je však komorná atmosféra, pre ktorú hotel vyhľadáva pobytová a s ohľadom na športovú kariéru majiteľov Gantnerovcov najmä športumilná klientela. V reštaurácií sa aj štamgasti majú vždy čím novým pokochať – v zbierke poľovníckych trofejí  sú okrem európskych už aj kúsky z Kamčatky, Afriky či Mongolska.

Mirror Hospitality Expo

carlton ext

Hotel Radisson Blu Carlton (a ďalších 15 prevádzok v Bratislave a okolí) sa stane hostiteľom 5-dňového festivalu pre profesionálov i amatérov. Predstavia sa na ňom svetové mená barmanského, kuchárskeho a someliérskeho remesla - profesionáli, pôsobiaci doma i v cudzine, ale aj zahraniční majstri varešky a šejkra. Naši barmani-juniori si zasúťažia spolu s českými, maďarskými, poľskými a rakúskymi a festival vyvrcholí národným kolom barmanskej súťaže Diageo World Class; víťaz nás bude reprezentovať na svetovom finále v Sao Paulo.

Best Hotel Properties, a.s.

river park

Tímu päťhviezdičkových bratislavských hotelov Sheraton a River Park už nevelí Branislav Kačkovič (o čom redakcii začvirikali vrabce už v marci). Hotel Sheraton v komplexe Eurovea začal viesť Peter Dandár, doterajší riaditeľ DoubleTree by Hilton**** v Košiciach. Tam si na uvoľnenú stoličku sadla Adela Zakarová, ktorá v hoteli pracuje už osem rokov. V River Parku môžu hostia stretávať – ako staronového gr - Rudolfa Križana, ktorý doteraz pôsobil v Predstavenstve BHP.
 

hotel Čerešne**** Bratislava

hotel čerešne ba-polianky

V rámci projektu Čerešne City v dúbravskej časti Polianky ponúkne ubytovanie príležitostným hosťom – na úrovni štyroch hviezdičiek – aj hotel Čerešne. Developer – ITB Development ho predstavil ako 7-poschodovú budovu s 96 izbami a siedmimi 2-izbovými apartmánmi so zatrávnenou strechou, pričom ďalšie dve podlažia nájdu miesto pod zemou. Tam sa počíta s parkovaním pre 63 áut (a 27 môže parkovať v exteriéri hotela) , ale aj s krytom pre 250 ľudí. Hoci výstavba sa začína len na jar 2023, prvých hostí plánujú Čerešne privítať už o dva roky.
 

Arkady Hof **** Stupava

arkady fof stupava 3

V jednej z bočných uličiek stupavského centra pribudol hotel so 16 izbami a 8 apartmánmi. Zrodil sa rekonštrukciou panského majera zo 17. storočia. Dnes v ňom nechýba noblesná reštaurácia, ktorej šéfuje Peter Gogaľ, sála i konferenčná miestnosť; vďaka pôvodným klenbám však hotel dýcha originálnou historickou atmosférou. V pozícii výkonného riaditeľa pôsobí Peter Hain.
 

♣ Vienna House Easy Bratislava

vienna house easy ba

Bývalý hotel Chopin*** siete Vienna International, ktorý prešiel pred rokmi premenou na koncept Vienna Easy (vrátane názvu), má už nového majiteľa. Prešiel do portfólia najväčšej hotelovej franchisingovej siete – Wyndham Hotels & Resorts, ktorý sa „skrýva“ za značkami Sheraton, Hilton, Holiday Inn, Ibis Styles, Mercure, Mövenpick, Dorint, Steigenberger, Pullman, Adagio a ďalšími v 95 krajinách. Naďalej bude však značku Vienna House prevádzkovať spoločnosť HR Group so sídlom v Berlíne, ale pod prispôsobenou značkou Vienna House by Wyndham.

♣ Crowne Plaza Bratislava

crowne plaza

Už druhý rok po sebe obhájil hotel v centre hlavného mesta ocenenie najlepší MICE hotel, ktoré udeľuje World MICE Awards aj v jednotlivých krajinách. V Česku, napríklad, bodovala Corinthia Praha, v Rakúsku Grand Hotel Wien, v Maďarsku The Ritz – Carlton Budapest. Len u našich severných susedov je ocenený Zamek Janów Podlaski mimo hlavného mesta, dokonca celkom excentricky pri ukrajinských hraniciach. Svetové MICE jednotky pôsobia v Dubaji a Katare, ale ako naj „MICE organizátor“ vo svete sa umiestnila spoločnosť Liberty Czech Republic & Slovakia DMC.
 

Lomnica***** v Tatranskej Lomnici

m_warhol 2

Po desaťročí pôsobenia v Bellevue Grand Hoteli**** S. Smokovec ukončil túto etapu pracovnej kariéry tamojší riaditeľ Ing. Miroslav Warhol. Stal sa hotelovým manažérom hotela Lomnica***** v Tatranskej Lomnici. Hotel Bellevue momentálne riadi jeho predchodca Ing. Viktor Kosmák, ktorý túto funkciu už raz prevzal v roku 2011 po odchode Ing. Jany Gantnerovej. Neskôr sa stal poslancom mestského zastupiteľstva. 

MenJu Bratislava

menjú ba

V reštaurácii hotela Aston v Bratislave zavial nový vietor. Prenajali si ju slovenskí top šéfkuchári – Martin Korbelič a Tomáš Sika a nazvali ju MenJu. Dostala aj nový outfit v duchu trendu neformálnosti, vzdušnosti a prirodzených materiálov. Zmenili aj slovenský zvyk nechávať reštauráciu stále otvorenú a svojich hostí vítajú len počas pracovných dní do 14.30. Aj keď otvorili už koncom jesene, na horeca scénu sa uviedli najmä otváracou večerou Zimného festivalu jedla.
 

Eck Restaurant Devín

eck restaurant devín h-i

Zážitkovú gastronómiu hlavného mesta plánuje posunúť vpred nový Eck Restaurant v Devíne. Majiteľ Patrik Tkáč do kuchyne povolal Daniela Tillingera, ktorý sa tak na Slovensko vrátil po rokoch pôsobenia v Belgicku, Veľkej Británii a Rakúsku. Reštaurácia s kapacitou 34 hostí a salónikom pre ďalších desať, funguje len večer a rezervačným spôsobom. V podzemí našla svoje miesto vínna pivnica, pre začiatok s ôsmimi tisíckami vín. Mimochodom, názov reštaurácie má korene v prastarom názve tamojšieho miesta – Gold Eck, teda zlatý roh.

Poprad*** v Poprade

hotel poprad pp

Jeden z tradičných a „nostalgických“ hotelov v meste pod Tatrami zatvoril v októbri svoje brány. A tak 144 lôžok a prísteliek ostáva stále prázdnych. Rovnako ako konferenčná miestnosť, salón, tri menšie salóniky a príjemná reštaurácia pre 100 ľudí. Na penzión pre starších sa má premeniť aj hotel Gerlach, smutne známy mafiánskou likvidáciou policajta v 90-tych rokoch.

Grandhotel**** Starý Smokovec

grandhotel ss ext zima

K doterajším apartmánom, „venovaným“ známym osobnostiam, pribudli nedávno apartmány detského spisovateľa Daniela Heviera a českého herca Miroslava Donutila. Hotel začal túto tradíciu na jeseň 2018, kedy pokrstil izby kráľa komédie Vlastu Buriana, českej športovej legendy Emila Zátopka a slovenskej uznávanej herečky Milky Vášáryovej (ktorá si o tamojšie dvere buchla pomyselné šampanské osobne). Neskôr hotel pripravil aj apartmán českej slávice Lucie Bílej.

♣ OOCR Region Liptov

liptov bača

Oslavuje 10 rokov po tom, čo nadviazala na predošlý Klaster Liptov. Za ten čas získala štátnu dotáciu 10,2 mil. € a samosprávy vybrali na dani z ubytovania 11 mil. €. Rok 2019 prekonal rekord – 2 milióny prenocovaní. Podpisuje sa pod to bezplatná preprava skibusmi, značka Liptovské droby s pečiatkou ochrany EU, projekt Nepoznaný Liptov či podujatie ZA7HORAMI, náučné chodníky, infraštruktúra pre cyklistov - 60 kusov cyklomobiliáru i 30 elektronabíjacích staníc. Aj vďaka nim sa Liptov stal celoročne príťažlivou destináciou s potenciálom opäť po pandémii „číselne rásť“.
 

rezort Salamandra HHT

m_majtánová

Znalec vie dešifrovať, že sídlo (aj rovnomenného hotela) je Horný Hodrušský tajch. Stal sa služobným domovom Michaely Majtánovej, ktorá na Horehronie prišla z hotela Devín. "Mojim cieľom a zároveň výzvou v najbližšom období je stabilizovať hotelový personál a poskytnúť našim zamestnancom čo najlepšie zázemie pre ich fungovanie. Len spokojní zamestnanci totiž dokážu hosťom prinášať kvalitné služby a zážitky na najvyššej úrovni," hovorí o filozofii najbližšieho obdobia .
 

Choice Hotels a Radisson Hotels

choice hotels logo

Tesne pred polovicou júna sa americká sieť so 600 000 posteľami v 41 krajinách, založená v roku 1939, rozhodla kúpiť americkú časť spoločnosti Radisson Hotels. Tá je dokonca o 30 rokov staršia a zrodila sa v Minneapolise. Prevod dosiahne výšku 675 mil USD. Na Slovensku je kupec zastúpený značkou Clarion a Mamaison, do odkúpenej siete patrí hotel Radisson Blu Carlton a Park Inn by Radisson Danube – všetky v Bratislave. Tých sa však zmeny netýkajú.
 

♣ Wellness hotel Borovica**** Štrbské Pleso

čašník olex pecerytsia

Víťazstvo v 1. ročníku Taste of Tatry cup – Prosecco race, teda v behu čašníkov s proseccom na tácke, putovali do wellness hotela Borovica čašníkovi Olexandrovi Pecerytsiovi z Ukrajiny. Na Slovensku žije už päť rokov a vyštudoval tu tatranskú hotelovú akadémiu. Prvú cenu – 3-dňový pobyt v oblasti Prosecco – mu pomohla v konkurencii 29 kolegov z rôznych reštaurácií a hotelov získať nielen „rýchlosť nôh“ na 1,3–kilometrovej trati s povinnými gastropointmi, ale najmä šikovnosť a stratégia.

♣ DoubleTree by Hilton Bratislava****

p_ďurčeková 3 

Od 1. júna sa stala generálnou riaditeľkou hotela Petra Ďurčeková. Prichádza z hotela Pod lipou v Modre-Harmónii. „Chcem pokračovať v dobre nastavenom statuse mestského biznis hotela. Na niektoré služby sa pozriem z nadhľadu a budem hľadať tvorivé vylepšenia.“ Počas covidu sa tak stala v poradí už treťou najvyššou manažérkou tohto bratislavského hotela a jeho reštaurácie Toscana.

♣ Kaštieľ Turčianska Štiavnička

kaštieľ turč štiavnička apart

Spustnutý Révayovský kaštieľ zo 16. storočia sa pod taktovkou nového majiteľa - stavebnej spoločnosti Ismont mení na hotelový rezort. Zároveň pri kaštieli vyrastú budovy s apartmánmi, ktoré si záujemcovia môžu natrvalo kúpiť. Vyhovieť pamiatkarom znamená 9-miliónovú investíciu, v nej je zahrnuté okrem obnovy kaštieľa aj vybudovanie oranžerie, udržiavanie jaskýň či starostlivosť o tisícku stromov zámockého parku.


čím žila horeca scéna v upynulých rokoch
 

2013 – 2023 © Hotelovo.sk
Grafický dizajn a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok