Horúca linka

Podčiarkli ste si 28. február ? Je to kľúčový deň evidencie kuchynského odpadu !

Zlatice to majú jednoduchšie. Určite si ľahšie zapamätajú, že svoje meniny musia „osláviť“ aj podaním ročného hlásenia o nakladaní s kuchynským odpadom. Splnia si tak ohlasovaciu povinnosť prevádzkovateľa stravovacieho zariadenia, ako o tom hovorí vyhláška MŽP 366/2015. Tá zmenila aj dátum ohlasovacej povinnosti.

Mimochodom, zásadné zmeny v nakladaní s kuchynským odpadom platia už tri roky. A predsa sa prekvapivo nájdu manažéri hotelov, reštaurácií, kaviarní, barov, jedální, cukrární, bufetov, pizzerií a cateringových servisov, ktorí mylne považujú odpad z opracovávaných potravín či nedojedené zvyšky jedál za surovinu na skrmovanie. Ale podceňovanie povinností „producenta odpadu“ je čoraz rýchlejšia cesta k pokute.

„Každá prevádzka ako pôvodca odpadu si vedie evidenciu odpadu a podáva hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za obdobie kalendárneho roka príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva (životné prostredie) najneskôr do 28. februára logo%20espik%20eco%20partnernasledujúceho roka. Pri vzniku biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu sa hlásenie o tomto vzniku a nakladaní s odpadom podáva bez ohľadu na jeho množstvo,“ radí si tento termín v kalendári riadne podčiarknuť aj Matej Bondra, konateľ ESPIK Group,s.r.o. Spoločnosť sa venuje komplexnému zberu kuchynského odpadu po celej Slovenskej republike. Zabezpečuje zber, odvoz a následnú prípravu odpadu pred jeho zhodnotením. Spolupracuje s hotelmi, reštauráciami, obcami, jedálňami, prevádzkami rýchleho občerstvenia a ostatnými stravovanými zariadeniami.   
Infolinka 0950 401 401

Matej Bondra dodáva, že vyplnené tlačivo by malo obsahovať presne zaradený názov odpadu, jeho kategóriu, kód nakladania, kód činnosti a celkové množstvá odobratého odpadu za uplynulý rok. V tomto prípade hovoríme o druhoch odpadu 20 01 25 – jedlé oleje a tuky a 20 01 08 – biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad.

„Z praxe vieme, že za nesplnenie ohlasovacej povinnosti ukladá príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva - v prípade kontroly - právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi pokutu od 500,- eur,“ hovorí M. Bondra, Okrem ohlasovacej povinnosti si každá prevádzka musí viesť evidenciu odpadu na evidenčných listoch, ktoré sú prílohou vyhlášky o evidenčnej povinnosti.

Ak ide o jednorazový vznik odpadu, údaje o vzniku a nakladaní s odpadom sa do evidenčného listu zapisujú priebežne tak, ako vznikajú. Ak odpad vzniká alebo sa s ním nakladá (napr. v zariadení na zhodnocovanie, zneškodňovanie, zber, výkup odpadov) súvisle za určité časové obdobie - za zmenu, za mesiac - jeho množstvo sa zapisuje súhrnne, minimálne však raz za espik%20-%20el%20odpadumesiac.

Rýchlokurz evidencie kuchynského odpadu
♦ Každý odpad sa vedie jednotlivo na tlačive evidenčného listu
♦ Evidencia odpadu sa vedie samostatne za každú prevádzkareň jednotlivo
♦ Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní sa vyplňuje na základe evidenčných listov s totožnými údajmi
♦ Evidenčný list sa vypĺňa priebežné minimálne však raz za mesiac
♦ Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním držiteľ, pôvodca odpadu, sprostredkovateľ uchováva v elektronickej, alebo písomnej podobe päť rokov.

Ako funguje v praxi evidencia kuchynského odpadu v stravovacích zariadeniach – na to odpovedá Matej Bondra z ESPIK Group,s.r.o. takto: „Spomínal som už, že každá prevádzka je povinná evidovať odpad na vzore tlačiva - prílohy danej vyhlášky o evidencií odpadov. Tieto tlačivá sa dajú stiahnuť na internete, napríklad na
VZOR - Tlačový formulár evidenčný list odpadu
VZOR - Tlačový formulár ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

V roku 2016 sme zaznamenali nárast úradných kontrol, ktoré si vzali na mušku práve povinnosti vedenia evidencie kuchynského odpadu. Uvedomujeme si, že vedenie evidencie, ale aj naštudovanie správneho zapisovania údajov, je pomerne komplikovaná espik%20-%20tabuľkazáležitosť pre prevádzku, ktorá s tým nemá skúsenosti. Preto sme sa rozhodli im to zjednodušiť. Nechali sme si vypracovať systém online evidencie odpadov http://www.evidenciaodpadov.sk tak, aby si každá prevádzka dokázala odpady „nahodiť“ a spracovať čo najjednoduchšie a najprehľadnejšie. Navyše bez toho, aby to jej pracovníkov oberalo o čas a energiu.“

Celý systém evidencie kuchynského odpadu pracuje za predpokladu, že je prevádzka pôvodcom odpadu 20 01 25 (jedlé oleje a tuky) a 20 01 08 (biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad) a odovzdáva ho zberovej spoločnosti s príslušnými oprávneniami. Systém automaticky vyplňuje kódy nakladania, názov odpadu, jeho zaradenie a odberateľa odpadu. A umožňuje evidovať aj iné druhy odpadu.

Je navrhnutý tak, aby to každá prevádzka zvládla v štyroch jednoduchých krokoch:
1. Bezplatná registrácia
2. Jednorazové vytvorenie profilu prevádzky
3. Jednorazové nahodenie údajov odberateľa odpadu (obchodné meno, IČO)
4. Evidencia odpadu - dátum vývozu odpadu, množstvo odpadu.

Všetky tieto údaje sa už automaticky generujú aj do ohlasovacej povinnosti.
Zariadenia spoločného stravovania môžu systému http://www.evidenciaodpadov.sk využívať bezplatne až jeden rok. Systém počíta s možnosťou pridať si aj viacero prevádzok, ktoré zriaďovateľ prevádzkuje.

Ale dá sa to vraj ešte jednoduchšie...

 

„Klientom, ktorým vývoz kuchynského odpadu zabezpečuje naša spoločnosť ESPIK, sme pripravili aj inú možnosť ako sa prihlásiť do novej online evidencie odpadov. Podkladom sú kópie zberných listov, potvrdené producentom odpadu (prevádzkou), ako aj odberateľom. Následne sme tieto údaje o množstve odpadu a dátume odvozu spracovali do elektronickej podoby pre potrebu hlásenia o vzniku a nakladaní s odpadom podľa vzoru tlačiva,“ M. Bondra zdôrazňuje fakt, že zariadenia spoločného stravovania, ktorých odpad likviduje spoločnosť ESPIK, sa tešia z viacerých výhod:

♦ Evidenciu kuchynského odpadu vedie ESPIK za svojich zákazníkov
♦ Náhľad profilu prevádzky, systém vývozu, kópia zmluvy
♦ Správne a kompletne vyplnené evidenčné listy podľa jednotlivých odpadov
♦ Správne a kompletne vyplnená ohlasovacia povinnosť
♦ Report vývozu odpadu podľa druhu, dátumu a množstva
♦ Kópie vyplnených zberných listov v elektronickej podobe za každý zrealizovaný vývoz samostatne. Zberný doklad sa samozrejme necháva aj na prevádzke pri každom vývoze
♦ E-mailové mesačné reporty vývozu odpadu a príslušné potvrdenia

V elektronickej podobe si vedia zákazníci kontrolovať množstvo odpadu a dátum vývozu, v prípade úradných kontrol dokážu rýchlo a pohodlne vytlačiť celkový report, evidenčné listy, alebo vopred vyplnené ročné hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním.
shp ©

späť

Editoriál

Milí hotelieri a manažéri reštaurácii,

sonamožno vlastne ani netušíte, ako ste sa zrazu ocitli na stránke e-nšpirácií pre hotelový a reštauračný biznis. Skrátka, „vyššia moc“ to tak zariadila. Možno sa už nemohla pozerať na to, ako sa pomaly ale isto zamotávate do siete tzv. prevádzkovej slepoty. Ako denne riešite tisíc stále rovnakých problémov a ďalších tisíc, ktoré sa vynorili celkom nečakane a znenazdajky.

Pritom vám nemôžu neuniknúť novinky, ktoré sa v tomto biznise objavili – v prilákaní hosťa, v trendoch, smerovaní a úspechoch konkurencie. Veľmi dobre vás poznám. Však s mnohými som sa ako mediálna manažérka Zväzu hotelov a reštaurácií SR i ako novinárka, zaoberajúca sa dlhé roky hotelierstvom, cestovným ruchom a gastronómiou, stretávala. Osobne, telefonicky i mailami pod vlastnou „hlavičkou“.

Aj medzi hoteliermi – tak ako v každej inej brandži – sa nájdu ľudia, ktorí už „všetko vedia“, alebo lepšie povedané, nič už nepotrebujú vedieť. Ja ale za tie roky viem, že ich hviezdne pocity nemôžu byť viac vzdialené pravde... A že ich kariéra to napokon dokazuje.

Omnoho viac je ale tých, čo sa potešia každej novej informácii, čo chcú byť stále „na pulze dňa“ čo každý nový podnet dokážu premeniť na tvorivú inšpiráciu. Teda v prípade tejto stránky na e-nšpiráciu.

V mene hosťa ďakujem, že existujú a krôčulinkom ku krôčulinku posúvajú Slovensko na mape destinácií, ktoré sa oplatí navštíviť a ktorým sa svetové trendy hotelierstva a gastronómie nevyhýbajú.

Vaša

Soňa Hudecová-Podhorná

 

Dávate si pozor na neplatičov? V tomto roku ich bude viac.

Stačí zopár neplatičov a už to ide ako lavína. Neplatia vám, nuž ani vy nemáte z čoho zaplatiť dodávateľov tovaru, insourcované a servisné služby, mzdy zamestnancov, dane a poplatky... A nielen to. Zlý chýr sa po malom Slovensku roznesie veľmi rýchlo. Každá event agentúra, každá firma sa bojí organizovať podujatie v zariadení, ktorému hrozí nedostatok kvalitných potravín či fungujúcej konferenčnej techniky. Veď dodávatelia kašlú na vašu druhotnú platobnú neschopnosť a jednoducho sa vám oblúkom vyhnú.

tomto roku to bude horšie a vám neostane nič iné, len si vašich klientov viac preverovať a celkovo neplateniu predchádzať. Radšej objednávku oželieť, než s ňou mať náklady a potom

18. 2. 2019 / Čítať viac

Už zháňate ľudí so znalosťou čínštiny?

Anglicky, nemecky, rusky, francúzsky, španielsky, taliansky ... žiadna jazyková znalosť vašich zamestnancov nie je na zahodenie. Zdá sa však, že na popredné miesta sa prebojuje aj čínština. Podľa štatistiky Bratislava Tourist Board-u sa totiž v roku 2018 stali najpočetnejšou skupinou návštevníkov hlavného mesta práve obyvatelia krajiny draka.

„Vnímame ich dlhodobo stúpajúci záujem o Bratislavu, pričom medziročne ich návštevy vzrástli o takmer 24 percent. Preto spolupráca s touroperátormi, cielená propagácia

20. 12. 2018 / Čítať viac

Aj vy hľadáte personál ako povestnú ihlu v kope sena ?

Za deviatimi horami a deviatim dolinami... rozprestierala sa krajina zvaná Slovensko. Občas sa v nej nelogicky piesok lial a voda sypala (keď poslanci schvaľovali a ministerstvá navrhovali šibnuté legislatívne zmeny, rozšírenia zákonov a vyhlášok, košatenie pravidiel...).

No a ako to býva v mnohých príbehoch, aj tu občas stál v poli zámoček. Teda niekedy zámoček, inokedy business hotel, rezort, penzión, reštaurácia. A vo dverách človek v obleku alebo kostýmčeku, čo lákal okoloidúcich. Nie však hostí, čo by prišli hlavu zložiť na posteľ pod baldachýnom či plazmovou obrazovkou alebo zasadli za stôl k dobrému obedu. Lákali zamestnancov, čašníkov, kuchárov, chyžné, recepčných... do práce jednoduchej i zložitej,

 / Čítať viac

Informatórium

Vienna House Easy*** Bratislava

vienna house easy ba

Po krátkom pôsobení Rumuna Georga Rosu v riaditeľskej pozícii sa na toto miesto vrátila Lucia Arbetová. Výzvu oživiť ruch v obnovenom hoteli neďaleko letiska prijala po tom, čo Vienna House Dvořák**** v Karlových Varoch kúpili iní vlastníci. Ten totiž – v rámci „vnútorných pohybov“ rakúskej siete - riadila od júna 2016.
 

♣ Liptovská hviezda

liptovská hviezda 18
Do tohto ročníka „mystery shopping“ sa zapojilo 14 reštaurácií a 5 kaviarní z Liptovského Mikuláša, Ružomberka a Demänovskej Doliny. Organizácia Region Liptov pritom oslovila 67 zariadení; z nich si však menej než tretina trúfla nechať preveriť kvalitu svojich služieb. Tentoraz však nezávislá spoločnosť hodnotí prevádzky až dvakrát – v zimnej a potom v letnej sezóne.

♣ Greenfood Restaurant Senec

greenfood pekáreň 2 

Značka sa presťahovala z Ratnoviec do rodného mesta jedného z majiteľov – Tibora Samaranského (vpr.). Spolu s Martinom Maslančíkom ju však z reštauračnej gastronómie pretransformovali na pekáreň, zaoberajúcu sa najmä kváskovým chlebom. K pôvodným siedmim druhom napr. pohánkovému, špaldovému alebo chlebu z pivného sladu., postupne pribúdajú ďalšie. Klasická gastronómia má momentálne podobu cateringu a poradenstva.
 

♣ International**** Veľká Lomnica

international vl bež trate

Z podtatranského golfového hotela pri areáli Black Stork sa v tomto ročnom období stáva lyžiarsky. V tejto zimnej sezóne však upravila a udržiava spoločnosť Golf International vyše 10 km bežeckých tratí ešte skôr než zvyčajne – už od Vianoc. Hostia – rekreační bežkári na ne majú bezplatný vstup. Trate sa stanú aj dejiskom tradičných februárových bežkárskych pretekov či Balónovej fiesty.

Grand hotel Bellevue**** V.Tatry

bellevue tatry - m_warhol 

Predošlého riaditeľa Viktora Kosmáka, ktorý vo funkcii pôsobil od roku 2011 a teraz zasadne v mestskom zastupiteľstve, nahradil Miroslav Warhol. Po práci v zahraničí na pozícii F&B managera sa šesť rokov staral o „sales“ hotela Bellevue. Plánuje pokračovať v rekonštrukcii izieb, rozšírení wellness centra o detský bazén i priestor balneo.

Thuries Academy

img_6313

Juraj Hruška, Vojto Artz, Jaroslav Hladík... a ďalších 150 slovenských kuchárov sa už môže pochváliť certifikátom Thuries Academy. Škola pre profesionálov otvorila už svoj 12. ročník – v kategóriách A, B, ale už aj C je . Zamestnávatelia z radov hotelov i reštaurácií oceňujú, že sa im tak s malými nákladmi vracia nielen majster modernejšej a zdravšej gastronómie, ale aj s efektívnejším prístupom k využitiu surovín a filozofiou zero waste i vyššou produktivitou práce.


Čo sa udialo v minulých rokoch


 

2013 – 2019 © Hotelovo.sk
Grafický dizajn a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok